บุตรอินทร์ สิทธิ์, บุญศรีตัน ปรีชา, and โตจักษณ์ชัยกุล สุพัฒน์. 2019. “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส งานและพระดำริด้านการศึกษาและการปกครอง”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 15 (1):26-72. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169985.