พรมทา สมภาร. 2019. “การเมือง พระสงฆ์ กฎหมาย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 15 (1):1-4. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169983.