แซกรัมย์ พระมหาปฐมวิทย์. 2019. “บทบาทของสมาธิในการเจริญวิปัสสนาตามทัศนะสำนักวิปัสสนาสายรูปนาม”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 16 (3):3-69. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169981.