สดมณี อ้อมเดือน, ธนะชานันท์ สุภาพร, ภู่คง สธญ, จันประเสริฐ ฐาศุกร์, and เกตุอ่ำ ปัทมา. 2019. “ทรรศนะของคนไทยปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ไทย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 17 (3):27-37. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169972.