บุญหนุน ชาญณรงค์. 2019. “ความเป็นธรรมทางสังคมในทัศนะของพระพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 17 (2):36-95. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169969.