เกิดแก้ว ธีรโชติ. 2019. “วิธีเสริมสร้างสุขภาวะโดยองค์รวมในพระพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 18 (3):69-87. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169575.