ยอดทอง อำนาจ. 2019. “ผลกรรมดี-ชั่วอยู่ที่ไหน : ตรรกศาสตร์เชิงพุทธในมิลินทปัญหา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 19 (3):7-41. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169398.