วาดเขียน ภูวมินทร์. 2019. “การสถาปนาธรรมยุตินิกายของวชิรญาณภิกษุ : ปัญหาเรื่องสังฆเภท”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 19 (2):21-53. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169378.