เหล่าเลิศวรกุล อนันต์. 2015. “มโนทุจริต จะฉุดประชาธิปไตยไทยลงเหว”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 21 (1):5-9. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/162096.