นนฺทโก (จุลเจือ) พระปลัดปรีชา. 2018. “Metaphorical Teachings in Buddhism”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 25 (3):80-93. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/160992.