บรรณาธิการ บรรณาธิการ. 2018. “บทบรรณาธิการ”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 25 (2):5-6. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/160887.