บรรณาธิการ บรรณาธิการ. 2015. “บทบรรณาธิการ สำนักสงฆ์ : จะรักษ์หรือจะล้าง”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 22 (3):5-10. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/157205.