บรรณาธิการ บรรณาธิการ. 2017. “บทบรรณาธิการ สร้างพระเครื่อง : อย่างไรเป็นบุญ อย่างไรเป็นบาป”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 24 (3):5-9. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/157200.