บรรณาธิการ บรรณาธิการ. 2016. “บทบรรณาธิการ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับพระพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 23 (3):5-8. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/156864.