บรรณาธิการ บรรณาธิการ. 2017. “บรรณาธิการแถลง สิทธิ – เมตตา : คุณค่าที่แตกต่าง”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 24 (2):5-8. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/156678.