ประภาพรพิพัฒน์ ก. การต่อสู้ของภิกษุณีสงฆ์เถรวาท: จากศรีลังกาสู่ไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 28–41, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/255011. Acesso em: 24 may. 2024.