ปิยปัญญาวงศ์ อ.; กาญจนพิศศาล ส. consideration of the Buddhist monks’ samaṇasāruppa. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 28–73, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/185027. Acesso em: 30 may. 2024.