เศรษฐ์บุญสร้าง ส. เกมภาษากับการใช้ภาษาศาสนาของชาวอโศก. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 1, n. 3, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170792. Acesso em: 25 may. 2024.