พรมทา ส. งานเขียนทางวิชาการ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 2–3, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170788. Acesso em: 27 may. 2024.