พรมทา ส. สิทธิในทัศนะของพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 44–64, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170777. Acesso em: 29 may. 2024.