บุณยเนตร เ. จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อมในพุทธศาสนา : สำนึกทางศาสนาที่หยั่งโยงสรรพสิ่งทั่วสากล. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 7–30, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170775. Acesso em: 30 may. 2024.