พรมทา ส. จากบรรณาธิการ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 2, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170771. Acesso em: 25 may. 2024.