พรมทา ส. งานวิจัยทางพุทธศาสนาในสังคมไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 2–4, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170733. Acesso em: 25 may. 2024.