เขียนวงศ์ พ. พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาความเป็นอัตนิยม. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 59–78, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170696. Acesso em: 21 may. 2024.