นัมคณิสรณ์ ส. ธุรกิจกับพุทธจริยศาสตร์. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 36–58, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170693. Acesso em: 20 may. 2024.