เศรษฐ์บุญสร้าง ส. อัตตาทุปาทานกับสายพันธุ์แห่วกระบวนทัศน์ของความรู้. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 44–61, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170679. Acesso em: 26 may. 2024.