พรมทา ส. แรงงานของความรักปละ... Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 2, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170675. Acesso em: 26 may. 2024.