ปุณฑริกวิวัฒน์ ท. พุทธเศรษฐศาสตร์. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 5, n. 2-3, p. 58–69, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170452. Acesso em: 25 may. 2024.