เลี้ยววาริณ อ. ผลการฝึกอบรมตามแนวพุทธต่อจิตลักษณะและลักษณะทางพุทธของบุคคลในวัยผู้ใหญ่. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 58–68, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170443. Acesso em: 30 may. 2024.