ปุณฑริกวิวัฒน์ ท. พุทธจริยศาสตร์ : กรณีประเทศไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 62–77, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170437. Acesso em: 29 may. 2024.