สิงห์สุริยา ป. มโนธรรมของสังคมและการแทรกแซงที่ชอบธรรม. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 25–31, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170433. Acesso em: 26 may. 2024.