วิศทเวทย์ ว. อนัตตาในพุทธปรัชญา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 62–112, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170429. Acesso em: 30 may. 2024.