พรมทา ส. แล้วเจ็ดปีก็ผ่านไป... Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 1–4, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170416. Acesso em: 30 may. 2024.