พรมทา ส. จากบรรณาธิการ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 1, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170405. Acesso em: 26 may. 2024.