จันทบุตร ค. แนวคิดทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 6–49, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170400. Acesso em: 26 may. 2024.