ผลเจริญ พ. เสรีภาพในทัศนะของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ และพระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 9, n. 3, p. 6–32, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170387. Acesso em: 25 may. 2024.