บรรณรุจิ บ. ชื่อเรียกปัญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 46–87, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170383. Acesso em: 20 may. 2024.