พรมทา ส. พุทธธรรมกับความซับซ้อนของโลกและชีวิต. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 1–5, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170200. Acesso em: 21 may. 2024.