วุฑฺฒิกโร พ. แนวคิดเรื่อง จิตเท่านั้นที่มีอยู่ ของพระพุทธศาสนานิกายโยคาจาร. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 28–62, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170182. Acesso em: 30 may. 2024.