พรมทา ส. ปราชญ์ทางพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 1–8, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169990. Acesso em: 21 may. 2024.