คำดี เ. การรื้อฟื้นภิกษุณีสงฆ์ของฝ่ายเถรวาท. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 15, n. 3, p. 5–80, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169989. Acesso em: 28 may. 2024.