บุตรอินทร์ ส.; บุญศรีตัน ป.; โตจักษณ์ชัยกุล ส. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส งานและพระดำริด้านการศึกษาและการปกครอง. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 26–72, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169985. Acesso em: 23 may. 2024.