แซกรัมย์ พ. บทบาทของสมาธิในการเจริญวิปัสสนาตามทัศนะสำนักวิปัสสนาสายรูปนาม. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 3–69, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169981. Acesso em: 23 may. 2024.