พรมทา ส. ศาสนาของธรรมชาติ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 1–4, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169974. Acesso em: 30 may. 2024.