สดมณี อ.; ธนะชานันท์ ส.; ภู่คง ส.; จันประเสริฐ ฐ.; เกตุอ่ำ ป. ทรรศนะของคนไทยปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 27–37, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169972. Acesso em: 21 may. 2024.