บุญหนุน ช. ความเป็นธรรมทางสังคมในทัศนะของพระพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 36–95, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169969. Acesso em: 21 may. 2024.