เกิดแก้ว ธ. วิธีเสริมสร้างสุขภาวะโดยองค์รวมในพระพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 18, n. 3, p. 69–87, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169575. Acesso em: 21 may. 2024.