วาดเขียน ภ. การสถาปนาธรรมยุตินิกายของวชิรญาณภิกษุ : ปัญหาเรื่องสังฆเภท. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 21–53, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169378. Acesso em: 26 may. 2024.