ประภาพรพิพัฒน์ ก. (2022). การต่อสู้ของภิกษุณีสงฆ์เถรวาท: จากศรีลังกาสู่ไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 12(2), 28–41. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/255011