ปิยปัญญาวงศ์ อ., & กาญจนพิศศาล ส. (2019). consideration of the Buddhist monks’ samaṇasāruppa. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 26(2), 28–73. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/185027